UPRAWNIENIA
       
        ORGANIZACJA
       
        PRAWA KONSUMENTA
       
        SĄD KONSUMENCKI
       
        RZECZOZNAWCY
       
        AKTUALNOŚCI
       
        CIEKAWOSTKI
       
        KONTAKT
       
        MEDIACJA
       
        Práva spotřebitele
       
        Galeria "osobliwości"
       
        Inspektor po godzinach...
       
        Polityka plików cookie
       
    STRONA GŁÓWNA
       
       
    UOKiK
      
 
 

 

SĄD KONSUMENCKI
REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH

UMOWA O ZORGANIZOWANIE SPSK


ZAPIS NA SĄD KONSUMENCKIWZÓR POZWULISTA ARBITRÓW 

 

Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach działają:

  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach, ul. Brata Alberta 4,
    tel.: +48 (32) 356-81-25    lub  +48 (32) 255-50-17 
  • Ośrodek Zamiejscowy SPSK w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
    tel.: +48 (33) 812-30-94
  • Ośrodek Zamiejscowy SPSK w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7,
    tel.: +48 (34) 324-70-49


logo_sad.jpgStałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Sądy konsumenckie rozstrzygają najczęściej spory drobne, choć istotne z punktu widzenia kupującego, które nie zawsze opłaca się kierować do sądów powszechnych. Koszty postępowania przed tymi sądami czasem mogłyby być bowiem zbliżone do wartości kupionej rzeczy lub wykonanej usługi.

Ze zniszczonym w pralni płaszczem, dopiero co kupionymi butami, w których odchodzi podeszwa, śmiało możemy udać się do sądu polubownego. Wartość przedmiotu sporu  jest ograniczona kwotą 10.000 zł. 

Pozew do sądu konsumenckiego mogą kierować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

Polubowne sądy konsumenckie mają wiele zalet. Przede wszystkim postępowanie przed nimi jest mniej sformalizowane w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym i trwa znacznie krócej.

Po wpłynięciu pozwu przewodniczący sądu nakłania strony do polubownego zakończenia postępowania. Jeżeli strony nie zawrą ugody przedsądowej, wówczas może dojść do rozprawy, jednakże pod warunkiem, iż zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgodzili się na to, podpisując specjalną umowę, czyli tzw. zapis na sąd polubowny. Bez jednoczesnej zgody dwóch stron do rozprawy nie dojdzie. Wtedy pozostaje złożenie pozwu w sądzie powszechnym. Nie wszyscy przedsiębiorcy zgadzają się na zapis. Z tego powodu skuteczność sądownictwa polubownego jest ograniczona.

W sądzie polubownym od strony, która składa pozew, nie pobiera się opłaty wstępnej, czyli tzw. wpisu. Nie oznacza to jednak, że postępowanie jest zupełnie bezpłatne. Sąd, na wniosek strony, może powołać biegłego, który oceni przyczynę powstania usterek. Ta strona, która żąda sporządzenia opinii, wpłaca zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Ostatecznie wszelkie koszty ponosi strona, która przegrywa spór.

Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku.

Koszty postępowania obejmują:
1) wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców,
2) koszty związane ze stawiennictwem strony.

Sąd może zwolnić konsumenta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny.
W przypadku zwolnienia konsumenta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed Sądem ponoszą obie strony w częściach równych, chyba że ugoda stanowi inaczej.

Strony sporu mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnikiem strony sporu w postępowaniu przed Sądem może być osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem pisemnym.
Żadnej ze stron nie przysługuje zwrot kosztów związanych z działaniem pełnomocnika.

Rozprawie przewodniczy tzw. superarbiter. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Oprócz superarbitra, w jego skład wchodzą również wyznaczeni przez strony sporu arbitrzy. Reprezentują oni organizacje konsumenckie oraz kupieckie. Mogą nimi być także rzecznicy konsumentów. Arbitrzy nie działają jednak jako pełnomocnicy konkretnej strony i nie reprezentują jej interesów.

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny. Jednak stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Skargę wnosi się do sądu powszechnego. Może on uchylić wyrok sądu polubownego, jeżeli stwierdzi, że sąd polubowny w sposób rażący naruszył przepisy prawa - w tym przepisy proceduralne.

Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub zawartą przed nim ugodą, po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich skuteczności - w przypadku ugód i wyroków nie nadających się do egzekucji komorniczej bądź nadaniu klauzuli wykonalności ugodom i wyrokom do egzekucji się nadającym. Oznacza to, że opatrzony klauzulą wykonalności wyrok lub ugoda mogą być przymusowo wykonane przez komornika.

Wyrok wydany przez sąd polubowny kończy postępowanie w sprawie.